Chính sách kiểm hàng

Khách hàng được phép mở hàng ra kiểm tra sản phẩm như số lượng hàng, chủng loại chất lượng thực tế có đúng với trang

Xem thêm